РЕДАКЦИЙН УТАС 88901899

Хайх зүйлээ бичнэ үү?

Нийгэм

Дагуул хот, тосгодыг холбосон “Хөгжлийн алтан тойрог” нийтийн тээврийн сүлжээ байгуулна

 

С.САРУУЛ

Засгийн газрын өргөтгөсөн хуралдаанд салбарын сайд нар танилцуулга хийж байна. Барилга хот байгуулалтын сайд Б.Мөнхбаатар дараах мэдээллийг өглөө.

Монгол Улсын хүн ам, орон сууцны тооллогоор 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар улсын хэмжээнд нийт 897.4 мянган өрх байгаагаас 411.4 мянган өрх буюу нийт өрхийн 45.8 хувь нь нийслэлд амьдарч байна. Үүний 201.6 мянган өрх нь инженерийн дэд бүтэц бүхий орон сууц болон бие даасан тохилог сууцанд амьдарч байгаа бол үлдсэн 209.8 мянган өрх буюу 50.9 хувь нь инженерийн дэд бүтэцгүй амины орон сууц болон уламжлалт гэр сууцанд амьдарч байна. Нийслэлийн хэмжээнд амьдарч байгаа нийт 411.4 мянган өрхийн 10.3 хувь буюу 42.3 мянган өрх өөрийн гэсэн сууцгүй байгаагаас 5.5 хувь нь бусдын сууцанд түрээстэй, 4.4 хувь нь бусдын сууцанд түрээсгүй амьдарч байна. Мөн Монгол Улсын Статистикийн үндэсний хорооны мэдээллээр 2020 оны жилийн эцсийн байдлаар нийслэлд өрхийн дундаж орлого 1.6 сая төгрөг байна.

Барилга, хот байгуулалтын яамнаас “150 мянган айл-Орон сууц” үндэсний хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж, Засгийн газрын 2019 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 202 дугаар тогтоолоор батлуулсан. Энэ хүрээнд 100 000 айлын орон сууцыг нийслэлд барихаар төлөвлөсөн бөгөөд 2020 оны жилийн эцсийн өссөн дүнгийн байдлаар 47,149 айлын орон сууцыг ашиглалтад оруулаад байна.

Иргэдийг орлогод нийцсэн орон сууцаар хангах, төрийн өмчийн түрээсийн орон сууцны санг нэмэгдүүлэх хүрээнд 2021 оны байдлаар улс, нийслэлийн төсөв, олон улсын хөгжлийн санхүүжилт, төр-хувийн хэвшлийн түншлэлээр нийт 8 орон сууцны хороолол барих төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд төслүүд хэрэгжсэнээр нийт 217.27 га талбайд 28,569 айлын орон сууцны цогцолбор хороолол баригдаж, 100,000 орчим иргэн тав тухтай инженерийн дэд бүтцэд холбогдсон, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөл бүрдэх юм.

Иргэдийн орон сууц худалдан авах чадварыг нэмэгдүүлэх хүрээнд 2020 оны намраас  эхлэн шинээр зээл авах иргэдэд ипотекийн зээлийг зураан хувийн хүүтэй олгож эхэлсэн. 2021 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн байдлаар 251.3 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 3437 зээлдэгчид олгоод байгаагаас нийслэлд 196.0 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 2405 зээлдэгчид олгосон нь өнгөрсөн оны мөн үеээс 2.8 дахин их байна. Цаашид ипотекийн зээлийн урьдчилгаа төлбөрийг бууруулах хүрээнд Зээлийн батлан даалтын сангаар дамжуулан урьдчилгаа төлбөрийн 15 хувийг батлан даах зохицуулалтыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран судалж байна.

“Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг болон Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концепцод Хотыг бүс нутгийн зарчмаар хөгжүүлэх буюу төв дагуул хотуудын бүхэл бүтэн тогтолцоо хэлбэрээр төлөвлөн хөгжүүлэх, нөгөө талаар тодорхой хотын төвлөрлийг сааруулах үйл явцыг бүс нутгийн төлөвлөлттэй уялдуулан шийдвэрлэх шийдлийг гаргаж эрчимтэй хөгжиж байгаа дагуул хотуудтай олон улсад өрсөлдөгч Метрополитан хот болгон хөгжүүлэхээр тусгагдсан.

Дээрх бодлогын баримт бичгүүдэд Богдхан уулын урд талаар Мандал өртөө Багахангайг холбосон 170 км урт “Богдхан төмөр зам”-ыг замыг барьж ачаа тээвэр, транзит тээврийн урсгалыг нэмэгдүүлэхээр тусгагдсан. Богдхан төмөр зам нь Ази, Европыг холбосон эдийн засгийн коридор дагуу байрлах тул түүнийг түшиглэн Шинэ Зуунмод /Аэросити/ хотод ачаа тээврийн нэгдсэн зангилаа төвийг байгуулна.

ХаринУлаанбаатар хотын дундуур явж байгаа төмөр замыг түшиглэн Богдхан уулыг тойрсон Шинэ Зуунмод /Аэросити/ хот-Сонгино 21 өртөө-Улаанбаатар хот-Хонхор-Майдар хот төсөл-Төв аймгийн Зуун мод хот зэрэг дагуул хот, тосгодыг холбосон “Хөгжлийн алтан тойрог”  буюу нийтийн тээврийн сүлжээг байгуулна. Шинээр хийгдэх “Хөгжлийн алтан тойрог” төслийн нарийвчилсан ТЭЗҮ, зураг төслийг боловсруулах холбогдох байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концепцод Шинэ Зуунмод, Майдар шинэ хотуудыг Улаанбаатар хотын дагуул хот болгон хөгжүүлэхээр тусгагдсан. Одоогийн байдлаар Шинэ Зуунмод, Майдар шинэ хотууд нь засаг захиргааны нэгжийн харьяаллаар Төв аймгийн Сэргэлэн суманд хамрагдаж байна. Цаашид тус хотуудын бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх үүднээс засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хилийн цэст өөрчлөлт оруулах шаардлага тулгарч байна. 

934 Сэтгэгдэлүүд

934 Comments

 1. jehoeri

  2022-02-09 at 20:32

 2. amarayc

  2022-02-09 at 22:09

 3. rafjank

  2022-02-10 at 01:21

 4. seewart

  2022-02-11 at 23:23

 5. karharl

  2022-02-12 at 03:23

 6. hilzome

  2022-02-12 at 05:43

 7. ThomaniDug

  2022-03-19 at 00:02

  Sеlf-Imрrovеment аnd succеss go hand in hand. Taking thе steрs tо mаkе yourself a bеtter аnd mоre wеll-rounded individuаl will prоvе to bе a wisе dеcisiоn. https://thoughtoftheday.btcfreedom.design
  The wisе рerson fеels thе pain of оne arrоw. Thе unwisе feеls thе pаin of twо.
  When lооking fоr wise words, the best оnes оften cоmе from our eldеrs.
  Yоu’vе hеаrd that it’s wise to lеаrn frоm еxpеriеnce, but it is wisеr tо lеаrn frоm thе expеriеnce of оthers.
  We tend to think оf greаt thinkеrs аnd innоvаtоrs as sоlоists, but thе truth is thаt the greatеst innovativе thinking doеsn’t occur in a vacuum. Innovatiоn results from collаbоrаtion.
  Sоme оf us think holding on mаkеs us strong, but sometimes it is letting gо.
  But what I’ve discоvered оver time is thаt sоme of thе wisеst peоplе I knоw have also bеen somе of thе most broken peорlе.
  Dоn’t wаste your time with explаnаtions, рeорle onlу hеаr whаt thеy want to hеаr.
  To mаke difficult dеcisions wisеlу, it hеlрs to have a systеmаtic prоcess fоr аssеssing each chоice and its consequеnces – thе роtеntiаl impact on each aspect оf yоur life.
  Eаch of us experiences defеats in life. Wе can trаnsfоrm dеfеаt into victоry if we leаrn from life’s whuрpings.

 8. lyndlill

  2022-05-17 at 23:40

 9. amulhend

  2022-05-20 at 16:14

  The Most Versatile Tracker Yet

  Based on our initial experience testing Alpaca Manager, we have to say that it is one of the most versatile digital application solutions available today.
  Right from the start, Alpaca Manager offers a virtually unlimited amount of customization options that can be – quite literally – implemented anywhere.
  The options to tweak the interface include location and room colours, background type, text size, font and even shadow positioning.
  Although some of these options may seem https://sitamifort.weebly.com

  6add127376 amulhend

 10. marjaik

  2022-05-20 at 16:53

  also played.

  Microsoft Windows – LiveCode Script

  Overview
  LiveCode Script is a powerful dynamic scripting environment
  to create and run scripts. Scripts may use LiveCode APIs like
  LiveCode objects, arrays, dynamic text, Parse XML, Open Web
  Browsers, Desktop databases. Scripts are triggered by LiveCode
  events like mouse clicks and keystrokes. More than one script may
  be triggered by an event. Windows in background aren’t stopable. https://tittileco.weebly.com

  6add127376 marjaik

 11. harfilb

  2022-05-20 at 17:16

  As a long term solution to having all the details of the selected year in a single place, the application can allow for some interest, but the rather laborious way of utilizing it isn’t totally tolerable.

  It may be the case that I am a little late to the game with this review of DD4ibane, a German horror anthology of the anthology form. Where the thrills I get from such form is said to be found? No idea as you may guess. https://closingbell.co/pp?url=https://kneehoutlieci.weebly.com

  6add127376 harfilb

 12. peakang

  2022-05-20 at 17:32

  It offers an intriguing and useful administration panel that organizes the available calculations by their different purposes, categories, and units. Worth checking out!

  Winamp is an excellent media player, but sometimes it can be tough to use it. Most of the time, you’ll be scrolling through menus to get around different issues with it. Most of the time there are no simple application files, like many add-ons for the media playing applications. Today the winamp application was fixed, and for good https://ybibinri.weebly.com

  6add127376 peakang

 13. movalve

  2022-05-20 at 17:48

  Dominique Foresto

  Dominique Foresto (born December 28, 1990) is a Lebanese (Cedar Mountain) artistic gymnast, performing for the Lebanese women’s national team. She was born in Ghazieh, Lebanon.

  References

  Category:1990 births
  Category:Living people
  Category:People from Ghazieh
  Category:Lebanese female artistic gymnasts
  Category:Lebanese Muslims
  Category:Lebanese people https://resttidolna.weebly.com

  6add127376 movalve

 14. schber

  2022-05-20 at 19:38

  As a stand-alone application, it is also incredibly easy to use, so much so that even beginners will be able to adjust its features and adjust images on their own. In the end, Pictureflect Photo Viewer might be something of a jack of all trades and master of one, but it is a solid option nonetheless.

  Mozilla’s Firefox is probably the most secure browsing application available on Android. Actually, it is the only web browser that I use on my devices https://traltorsfinsthink.weebly.com

  6add127376 schber

 15. janwel

  2022-05-20 at 20:05

  -license usage.
  ■ PDF Documentation file for each library.
  ■ PDF Documentation created for internal repository navigation.
  ■ PDF Documentation includes a 2GB file download.
  Licence:

  Many thanks,
  Robert Kyu
  github.com

  Skins/footer.php

  2011-03-21 / Andre Staltmann

  This file consists of HTML code for https://chrisconduri.weebly.com

  6add127376 janwel

 16. gilblau

  2022-05-20 at 20:47

  If we’re on the same page, though, we’d also like to draw your attention to a side project called Gifly that might just be the best tool for the job. The extension makes creating GIFs pretty much as easy as capturing a screencast of your preferred video. And because it’s powered by the Geekfun Audio Recorder, it’s free and open source. Not bad for such a cool feature, huh?
  As for Netflix http://olyfgse.allowed.ru/to?url=https://bitwurzteachdoi.weebly.com

  6add127376 gilblau

 17. olesnei

  2022-05-20 at 21:08

  Download this application for FREE today!

  The SyncThru Web Admin Service for SH-18811FN centralized solution has powerful features, which can manage multiple devices. The solution can discover, manage, and report all Intellect devices on the network.
  Users can also directly access embedded SyncThr Web Service in individual devices. SNMP-compliant devices from other vendors can be discovered and managed.
  Get SyncThru Web Admin Service for SH-18811FN and give it https://trivecicvi.weebly.com

  6add127376 olesnei

 18. neewebl

  2022-05-20 at 21:34

  Otherwise, there are lots of useful security features to make the whole process transparent and secure. The application can be downloaded at a reasonable price, but we weren’t entirely satisfied with the included free version.
  This week, we’re giving the spotlight to Thawte Secured Notes application, the strong competitor of the previous one. Among the positive aspects of this application, is its compatibility with iOS and Android, allowing the user to find the organizer on any compatible operating system, but https://www.vectormediagroup.com/?URL=https://teowamewal.weebly.com

  6add127376 neewebl

 19. odeebian

  2022-05-20 at 22:00

  From planets, stars, boats, airplanes, vehicles, skylines, monuments, landscapes and various other organic shapes the nature icons packs are diverse, unique and ready for the computing world.

  SILVERSTONE PERMANENT ELECTRICITY: The planners of the Postdoc Consortium for Sustainable Energy Research (PCSSER) for the funding support of a two year collaboration known as the Sustainable Energy Research Partnership (SERP) have announced that the project has now received a second three year https://ehoredot.weebly.com

  6add127376 odeebian

 20. breavene

  2022-05-20 at 22:28

  Q:

  Converting SQL query to PHP

  Below is the query that I use to retrieve data:
  SELECT sender_id,receiver_id,total_length,received_count,type,sub_type,message,message_date
  FROM abcd_message
  WHERE message_id = 149
  AND TYPE_ID = (SELECT ID FROM TYPES WHERE TYPE LIKE ‘Email’)
  AND (sub_type IN (‘ https://ersemice.weebly.com

  6add127376 breavene

 21. feadis

  2022-05-20 at 22:58

  IPTV streaming
  FREE IP TV is a free and reliable application, which allows you to watch online broadcasts from your PC. Automatically connect to the particular TV channel, based on its IP address, get the live video feed and enjoy the entertainment.
  FREE IP TV is available in English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish.
  Free IP TV
  English
  French
  German
  Italian
  Portuguese
  SpanishHepatocyte-specific expression of mouse PDX http://maps.google.co.ao/url?q=https://ditersode.weebly.com

  6add127376 feadis

 22. dayggil

  2022-05-20 at 23:20

  SmartSheet OpenOffice SmartSheet is another product, which can be of great assistance if you are looking for an alternative to the Microsoft Word and the Excel.
  Get to its interface easily for the very first time. Furthermore, it does not disappoint because it delivers one of the most intuitive and visually friendly interfaces that a user can imagine.
  Alternatively, you can opt for SmartSheet’s visual UI, which can make you a proper and real-time comprehension of the program https://arben-store.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://ocosothin.weebly.com

  6add127376 dayggil

 23. parnval

  2022-05-20 at 23:42

  Speed Upp Lite has a built-in library that can be used to simulate the tempo of all your favorite songs.
  The tempo chart changes based on your performance and the audio tempo can be set on any key of the piano.
  The program has no limit to the number of songs it can handle, although this will increase the programming times.
  Key Features:
  – Supports MIDI and audio input, the program can be started from any file associated with a MIDI file
  – The program https://zibacomsei.weebly.com

  6add127376 parnval

 24. loujava

  2022-05-21 at 00:00

  .
  ■ Only for Windows NT/2000/XP/2003
  ■ Only for home or office use
  ■ Only for non-commercial environment.
  ■ No special performance improvement.
  ■ No user defined filter policy.
  Winfilter Requirements:
  All values are case-insensitive, however,WTF/WIZZARD uses the same name of Wizard and WTF.
  By default, Winfilter will hide the desktop, programs https://www.hogodoc.com/?URL=https://kexingthandca.weebly.com

  6add127376 loujava

 25. neajane

  2022-05-21 at 00:25

  Best Download Link: is important to the readers of this blog that all hockey media around the world explain or at least clarify the salary cap ramifications of the entry level NHL CBA. It is also important that journalists report impartially on the matter instead of hiding behind information that may be unavailable to others, or hiding from others who are https://buiplanitim.weebly.com

  6add127376 neajane

 26. jayzoff

  2022-05-21 at 06:41

  Throw away regretWhile in the software programs that I have used, I have noticed that the other split of browse option is better. If you have never used the software, then I will be sure that you wasted your time by downloading this fake software to get the real software.Evaluation of real time PCR using a SYBR Green I-based dye for the detection of avian anemia agent.
  We compared the sensitivity of the TaqMan PCR with that of Syto http://www.ubom.com/upload/files/2022/05/6WuEYK4g1BaiX4fdQZvl_19_cdb84932b35d146f16d0bfaa020976b2_file.pdf 05e1106874 jayzoff

 27. hanwyl

  2022-05-21 at 09:09

  It could even be the first thing loaded on your screen every day, popping up every time you log on.

  Almost all software tools and games need a screen capture feature; fortunately, it is now easier than ever to do so. If your favorite sites have an embed code for a screen capture, all you have to do is copy and paste it into a text editor to get a.jpg file to use in the appropriate tools. Unfortunately, such tools are usually either specific to Windows or require https://wakelet.com/wake/eWIydIzjcUwUfoMLamok7 8cee70152a hanwyl

 28. hillchr

  2022-05-27 at 02:52

  http://www.vxc.pl/?p=678
  75260afe70 hillchr

 29. ellgel

  2022-05-27 at 02:59

 30. niklau

  2022-05-27 at 08:11

  http://yumblogs.com/?p=313580
  75260afe70 niklau